Ngày thành lập FPT(13/09) – tổ chức các hoạt động hội diễn và hội thao, gìn giữ giá trị truyềnthống FPT.