Ngày Văn nghệ FPT (19/05)- tổ chức các hoạt động văn nghệ ca múa nhạc, đảm bảo đời sống tinh thần phongphú cho cán bộ nhân viên FPT.