Ngày Hướng về Cội nguồn(Dịp 10/03 âm lịch) – tổ chức những chuyến đi về nguồn, tưởng nhớ lịch sử dântộc; khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc.